Novela katastrálneho zákona prináša viaceré zmeny, tieto potrebujete poznať!


Zákon číslo 212/2018 Z.z., ktorý novelizuje aj katastrálny zákon, bol schválený ešte pred letnými prázdninami. Do platnosti sa dostal 1.10.2018 a prináša viacero podstatných zmien, ktoré sa snažia riešiť nedostatky predchádzajúcich novelizácií odhalené praxou.


Novela zásadne zmenila definíciu stavby. Do katastra sa budú zapisovať iba stavby, ktoré sú ohraničené múrmi a strešnou konštrukciou. Do katastra tak viac nebudú patriť stavby ako parkoviská či cesty.


V informačnom systéme sa bude zaznamenávať cena každej evidovanej nehnuteľnosti. Doteraz táto povinnosť vznikala iba pri poľnohospodárskej pôde. Cena nebude verejne dostupná, prístup k nej budú mať iba vybrané subjekty ako súdy alebo Národná banka. Zjednoduší sa tým dohľadávanie cien, ktoré bolo doteraz možné iba priamym hľadaním v zmluvách.


Zákon odstraňuje povinnosť prikladať k zmluvám a iným listinám geometrický plán. Úplne postačí číslo, pod ktorým bol tento plán úradne overený. Novinka neplatí pre plány, ktoré boli úradne overené pred 1.10.2018.


Ďalšou pozitívnou novinkou je možnosť vytvárať si kópie z katastrálneho operátu. Hoci sa táto činnosť bežne praktizovala, nikdy nebola podložená zákonom, čo sa teraz zmenilo. Namiesto odpisovania bude možné zhotoviť kópiu alebo jednoduchú fotografiu mobilom.


Pre uľahčenie správy nehnuteľností majiteľov, ktorí vlastnia viacero nehnuteľností, vznikla tiež pozitívna novinka. Namiesto získavania jednotlivých listov vlastníctva im môže úrad vyhotoviť súpis nehnuteľností, ktorých vlastníkmi sú v rámci celej republiky.


Údaje navrhovateľa pre zmeny v katastri budú musieť byť po novom v rozsahu ako na zmluve. Nová povinnosť vzniká aj cudzincom, tí budú musieť priložiť aj „iný identifikátor“, čo je napríklad číslo pasu. Povinnosťou bude pre nich aj uvedenie tuzemskej adresy na doručovanie, ak je iná, ako ich trvalé bydlisko.


Viacerí právni odborníci vyjadrili rozporuplné pocity z tejto novely. Hoci sa snaží riešiť nedostatky predošlých, nevyriešila zďaleka všetky, ktoré trápia rezort samotný, ale najmä občanov.