Daň z nehnuteľnosti: Musíte podávať daňové priznanie?


Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z.. Ten prešiel zmenami a od roku 2019 vznikajú daňovníkom nové povinnosti.  Najskôr si povedzme, čo je daň z nehnuteľnosti. Daňou z nehnuteľnosti sa rozumie daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.


Novinkou je povinnosť podať daňové priznanie, ak ste v roku 2018 uskutočnili jednu z nasledovných zmien: Ak ste nehnuteľnosť kúpili, predali, prenajali, rovnako, ak ste ju zdedili, vydražili alebo dostali darom. Vtedy vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie. Rovnako vám táto povinnosť vzniká, ak ste získali stavebné povolenie, dodatočné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.


Ak sa nič zo spomenutého vo vašom živote neudialo, je to jednoduché, daňové priznanie nepodávate.


Dôležité je, že daňové priznanie nepodávate v mieste bydliska, ale v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak máte teda trvalé bydlisko u rodičov v Nitre a kúpili ste si byt v Bratislave, daňové priznanie podávate v Bratislave, nie v Nitre.


Rozhodujúci je aj dátum. Povinnosť podať daňové priznanie vzniká, ak niektorá zo zmien vyššie nastala výhradne v období od 2. januára 2018 do 1. januára 2019. Ak ste teda byt kúpili až neskôr, daňové priznanie k tejto nehnuteľnosti podáte až o rok, nie teraz.


Dôležitý je aj dátum podania. Daňové priznanie musíte stihnúť do 31. januára, no povinnosť platiť vám vzniká až po vyrubení dane mestom alebo obcou, čo je najneskôr 15. máj. Pri podaní prihlásenia daň neplatíte, platíte až vtedy, keď sa dozviete jej výšku.


Ak ste ťažko zdravotne postihnutý, poberateľ dávok v hmotnej núdzi či dôchodca, môžete požiadať o zníženie alebo odpustenie dane.


Výška dane stanovená nie je, stanovuje si ju obec všeobecne záväzným nariadením. Známe sú však pokuty, ak daňové priznanie nepodáte. Výška sankcie je od 5 eur až do 3 000 eur!


Tlačivo potrebné k podaniu nájdete na vašom mestskom alebo obecnom úrade, prípadne na webových stránkach miest a obcí. K žiadosti budete musieť priložiť list vlastníctva, prípadne rozhodnutie o dedení, kolaudačné rozhodnutie alebo iný dokument, ktorý je právoplatným dokladom zmeny, ktorá u vás nastala.